Rok - 2010Dne 27.8.2010

>>> Žádost o plnou moc <<<

V posledních dnech někteří z vás dostali dopis od Stego Invest s.r.o. s žádostí o poskytnutí plné moci pro provedení změny v katastru nemovitostí (Prohlášení vlastníka budovy).
Poskytnutí či neposkytnutí "Plné moci" je samozřejmě věcí každého z Vás, ale cítím jakousi morální povinnost upozornit ty z Vás, kteří tento krok hodláte učinit na některé možné důsledky poskytnutí plné moci JUDr. Strouhalovi.
  1. V žádosti mi chybí přesný text "Dodatku k Prohlášení vlastníka budovy", tedy vlastně nevím, jak bude konečné znění "Prohlášení" vypadat. Před několika lety jsme sice dostali jakýsi dokument s tímto názvem, ale tento dokument nikdo nepodepsal. Nikde není uvedeno, že plná moc se vztahuje právě k tomuto (mám zaslanému) "Dodatku..." a ne k některému jinému. Tedy nemáte právní jistotu, že bude zapsáno to, co jste kdysi dostali. (Pokud by došlo ke změně v textu "Dodatku..", nemáte v ruce nic, čím by jste mohli prokázat svoje nároky) A ani se v dané chvíli o změně nedovíte a uteče Vám promlčecí doba.
    Vzhledem k tomu, že to je základní dokument, podle kterého se řídí celé dění v domě, mám zásadní výhrady s poskytnutím "Plné moci" panu JUDr. Strouhalovi.(a nejen jemu)
  2. Nevidím nejmenší důvod, proč bych si nemohl návrh "Prohlášení.." nejdříve přečíst a potom sám podepsat? (Nebo, že by tam se tam mělo dodatečně vsunout něco ve prospěch Stego Investu, o čem nemám vědět ?) (Nebo jsem snad nesvéprávný ?)
  3. Není mi jasné, čí zájmy bude p. Strouhal hájit (Stego Investu nebo moje). Posledně, když se vyřizoval nákup pozemku pod budovou garáží, tak se v rozporu s uzavřenou smlouvou předražila část našich pozemků o cca 15 000,-Kč na jednu garáž. (Tedy touto operací na nás všech vydělal Stego Invest cca 2 500 000,-Kč.) Já a všichni slušní lidé tuto činnost nazývají zlodějna nebo krádež.
    Jistě si vzpomínáte, že právě právní kancelář "Machytková Sedláček Vaca @ Spol." (ve které pan doktor působí) zařizovala advokátní úschovu finančních prostředků na nákup pozemků a zdá se mi nepravděpodobné, že by o výše zmíněném nevěděla.
  4. Poslední návrh, který jsem viděl, byl nevýhodný ke všem majitelům garáží a byl napsán tak, aby maximálně vyhovoval Stego Investu. Také nynější informace, že se nemění součet podlahové plochy, neodpovídá skutečnosti a ani projektové dokumentaci, která neodpovídá údajům, které by měly být do katastru zapsány. Soulad výměr "Projektové dokumentace", "Prohlášení..", "Zápis v katastru" a "Skutečnost" považuji za nezbytnou podmínku pro to, abych mohl se zápisem souhlasit. Obsahuje také nepravdivé informace, neboť nové garáže byly zbudovány také ze společných prostorů SVJ (mimo jiné). Tedy nové garáže částečně zasahují neoprávněně do společných prostor. Nevím, zda se návrh nějak změnil, ale proč dávat plnou moc někomu, kdo se již v minulosti vyskytoval v případu, kdy se ke mě StegoInvest zachoval nekorektně a zdá se, že k podobné situaci jsme tlačeni i nyní.
  5. Návrh "Prohlášení..." také obsahuje některé informace neúplné (nebo nesprávné) a zakládá tím možnost pozdějších sporů. Předpokládám, že pokud to myslí StegoInvest s.r.o. se zápisem nových jednotek do katastru vážně, nebude problém tyto "závady" odstranit a "Prohlášení.." detailněji specifikovat. Ke konci měsíce se pokusím vyvolat jednání, kde bychom se mohli pokusit některé "závady Prohlášení" odstranit.
Z především těchto důvodů JÁ plnou moc panu Strouhalovi nedám a příslušný dodatek (ne)podepíšu sám. Pokud si nejste jisti, zda jste schopni sami správně posoudit navrhovaný dodatek, můžete "Plnou moc" udělit komukoliv jinému (ani to nemusí být právník). Máte samozřejmě možnost využít i našeho právníka pro SVJ (JUDr. Soukupa M.), tam máte alespoň jistotu, že bude hájit Vaše zájmy.

Pokud přesto udělíte plnou moc JUDr. Strouhalovi, pak si budete muset nést důsledky sami.


Považuji však za slušnost (ne povinnost) informovat Stego Invest s.r.o.(p. Strouhala) (třeba SMS-kou,e-mailem) o tom, jaké máte stanovisko. Existují prakticky pouze následující tři možnosti

Doufám, že Vám výše uvedené informace pomohou při rozhodování, jaké kroky v souvislosti s novými garážemi učinit.

Dne 14.6.2010

>>> Schůze společenství SVJ Hasova 1999 <<<

-- Zápis si můžete stahnout zde --

Minulý měsíc proběhla schůze SVJ. Jsem velmi rád, že i přes probíhající mistrovství světa v hokeji a rozhodující zápas naší reprezentace, jste se dostavili v hojném počtu (91,5%). To nám umožnilo rozhodonout o dalším směrování našeho SVJ bez toho, aby Stego Invest s.r.o. o provozních věcech celého domu mohl rozhodovat zcela sám. Nyní je třeba ještě vytrvat.

Jako problém se ukázal systém čištění garáží. Musíme si uvědomit, že prostor garáží je plně oevřený prostor ( žaluziemi volně proudí venkovní vzduch ) a nelze dlouhodobě udržet čistotu výrazně lepší než je venku. Co však můžeme, je zlepšit čistotu dveří a zábradlí. Pokusíme se dojednat častější úklid těchto prostor.

K dalším problémům patří bezpečnost v našich garážích ( vykrádání ). Na jednání jsme se neshodli, jak situaci s vykrádáním zlepšit. Přiznám se, že nevím jak bychom to mohli řešit. (bez velkých finančních nákladů ) Pokud budete mít někdo nějaký nápad, kontaktujte mě a my se pokusíme nápad prosadit. Zatím nám nezbývá nic jiného, než mít oči otevřené bránit cizím lidem ve vstupu do garáží. Také si uvědomme, že dveře jsou pouze symbolická zábrana proti případnému zloději. Proto lze jen doporučit montáž dodatečných petlic a zámků. Čím větší rozmanitost, tím větší překážka pro zloděje.

Garáž není trezor - nenechávejte tam cenné věci !!>

Poněkud jiná je situace s dlužníky. Největší dlužník je již tradičně Stego Invest s.r.o. Zde probíhá standardní postup při vymáhání. Stego Invest se domívá, že dluh je neoprávněný, a zřejmě proto dlužnou částku nezaplatil. V současné chvíli je podaná žaloba na urazení dlužné částky a nyní čekáme na soud. Trochu jiná je situace s ostatními majiteli garáží. Tam k dnešnímu dni (14.6.2010) je dluh u 8 majitelů. Tam jsme zatím provedli upomenutí pomocí e-mailu. V nejbližších dnech bude následovat písemné upomenutí s doručenkou a pokud i potom nebude dlužná částka uhrazena, předáme celou záležitost k soudu. V první řadě se ale vždy budeme snažit s dlužníkem dohodnout.

Jak bylo již na schůzi jednou řečeno - tolerance k dlužníkům končí.Dne 5.5.2010

>>> Pozvánka na schůzi, <<<

Výbor společenství vlastníků jednotek Hasova 1999

svolává

podle § 11 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytu), ve znění pozdějších předpisů

shromáždění společenství vlastníků jednotek,

které se koná dne 20. května 2010 v 18:00 hodin,

ve společenské místnosti ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, Praha 4.

Program shromáždění

1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání
2. Zvolení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu z jednání schůze, schválení složení návrhové komise
3. Informace o činnosti SVJ Hasova 1999, Praha 4, 143 00, za období od května 2009 do května 2010.
4. Ekonomicko-hospodářské informace zpráva o hospodaření za rok 2009 (ceny jednotlivých služeb, celkové náklady , vedení účetnictví
5. Schválení hospodářské závěrky a rozúčtování za rok 2008
6. Schválení hospodářské závěrky a rozúčtování za rok 2009
7. Projednání jak nakládat s příjmy SVJ za pronájem společných částí domu. (Navrhujeme převádět tyto prostředky v následujících letech do fondu oprav)
8. Informace o vymáhání závazků členů SVJ (dlužníci).
9. Úklid objektu.
10. Technické informace k vykrádání garáží (schválení či neschválení montáže kamerového systému, mechanických zábran,….)
11. Projednání možnosti montáže sítí proti holubům.
12. Projednání nových schodišťových automatů.
13. Informace - projednání výstavby chodníku ze západní strany objektu
14. Usnesení
15. Diskuze
16. Závěr

Registrace vlastníků jednotek na prezenční listině bude zahájena 20 minut před konáním shromáždění vlastníků jednotek na základě předloženého dokladu osvědčující totožnost vlastníka.

Dne 5.1.2010

>>> Vážení vlastníci garáží, <<<

Skončil rok 2009 a nám se konečně podařilo získat účetní doklady za rok 2008. Nyní necháváme prověřit celé účetnictví u specialisty na vedení účetnictví (s jeho výsledky-závěry budete samozřejmě seznámeni). Podle výsledků tohoto auditu bude toto účetnictví opraveno, předěláno nebo akceptováno. Tím získáme konečně správné konečné zůstatky na jednotlivých účtech. (Tedy budeme mít konečně informaci o přeplatcích/nedoplatcích na jednotlivých garážích. Tyto zůstatky budou zavedeny jako počáteční stavy účtů pro rok 2009.

Následně připravíme pro Vás vyúčtování za rok 2009, kde budou započítány Vaše přeplatky/nedoplatky za rok 2008. Musíme však ještě počkat na to, až nám budou doručeny poslední faktury (např. dodávka elektrické energie aj.) Teprve poté bude provedena účetní závěrka za rok 2009 a stanoven předpis záloh na rok 2010. Tento předpis bude zahrnovat také Vaše přeplatky/nedoplatky za roky 2008 a 2009. Předpokládám, že tyto činnosti budou ukončeny v průběhu jara 2010 (duben,květen). Do doby než dostanete předpis záloh na rok 2010, není třeba nic na účet společenství platit. Nadále počítáme s platbami jedenkrát za rok (platby 2x/rok se příliš neosvědčily, protože řadu z Vás na druhou platbu zapomněla a my jsme Vás museli o druhou platbu upomínat). Prosím ty z Vás, kteří máte ještě nastaven trvalý příkaz na účtu o jeho zrušení

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou práci prosím Vás o trpělivost !