PROVOZNÍ ŘÁD
hromadných garáží v Praze 4, Modřanech, ul. Hasova

I.
Všeobecné ustanovení

1.      Hromadné garáže v Praze - Modřanech v Hasově ul. slouží uživatelům ke garážování osobních motorových vozidel.

2.      Uživateli garáží jsou:

a)     vlastníci jednotek č. 1 až 179 tj. osoby, které vlastní v budově hromadných garáží nebytový prostor - garáž (dále jen vlastníci)

b)     jiné osoby (dočasní uživatelé, nájemci), kteří mají od vlastníků povolen vstup do objektu a příslušné garáže vlastníka jednotky, a to na základě písemného prohlášení vlastníka (o vydání tohoto prohlášení je vlastník povinen informovat správce objektu)

3.      Vlastníci garáží tvoří společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství"). Společenství vlastníků je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu.

a)     Činnost a funkce společenství, jeho práva a povinnosti jsou upraveny v § 9 až 12 zákona č. 72/94 Sb. v platném znění a řídí se svými stanovami.

b)     Správu a provoz objektu garáží zajišťuje správce.

4.      Do objektu garáží nesmějí vstupovat osoby pod vlivem alkoholu a osoby mladší 18 let bez doprovodu uživatele garáže.

5.      Uživatelé garáží jsou povinni jednat tak, aby nezpůsobili na objektu garáží, jeho zařízení, garážových vozidel anebo na jiném majetku jakoukoli škodu.

6.      Všechny osoby, které vstoupí do garáží, jsou povinny respektovat výzvy a pokyny správce.

7.      V zájmu zajištění bezpečnosti osob, ochrany majetku a plynulosti provozu jsou uživatelé garáží oprávněni se v objektu garáží déle zdržovat jen ve své garáži, a to po dobu nezbytně nutnou k přípravě garážovaného vozidla na jízdu nebo jeho zaparkování.

II.
Vjezd do objektu a výjezd z objektu

Uživatelé garáží jsou povinni používat k vjezdu a výjezdu automatických garážových vrat dle návodu k obsluze.

III.
Jízda v garážích

1.      Rychlost jízdy vozidla uvnitř garáží nesmí překročit 10 km/hod., vozidla mohou mít při jízdě vpřed zařazen pouze prvý rychlostní stupeň.

2.      V celém prostoru garáží až do výjezdu musí mít pohybující se vozidla rozsvícena tlumená světla. Používání dálkových světel a nebo přídavných dálkových reflektorů v objektu garáží není povoleno.

3.      Řidiči jsou povinni dodržovat zvýšenou opatrnost v celém prostoru objektu garáží a jednat tak, aby neohrozili jiné uživatele garáží. Jsou povinni respektovat svislé i vodorovné dopravní značky. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat výjezdu vozidla z garážového objektu, kde je nutno dát přednost vozidlům pohybujících se před vjezdem do garážového objektu.

4.      Na všech komunikacích jsou vozidla povinna jezdit při pravém okraji vozovky. Na levou část komunikace je možno vjet pouze v případě, že je to nezbytné při manévrování pro zaparkování nebo výjezd vozidla z boxu. Přitom platí, že řidič tohoto vozidla vjezdem do levé poloviny komunikace neohrozí ani neomezí žádné jiné vozidlo jedoucí po komunikaci nebo již vyjíždějící či zajíždějící do garáže.

5.      Na komunikacích v garážích je zakázáno stání vozidel. Zastavení vozidla na komunikacích je dovoleno pouze na nezbytnou dobu v těchto případech:

a)     při vjezdu vozidla do objektu garáží

b)     při výjezdu vozidla z objektu garáží

c)      při vjezdu a výjezdu vozidla do garáže po dobu nutnou k otevření vrat u garáže

d)     k umožnění jízdy vozidlu, které má přednost v jízdě

6.      V objektu garáží nesmějí být vozidla, která se nepohybují, ponechána s motorem v chodu (volnoběh) s výjimkou doby zastavení vozidla podle odst. 5. Po zaparkování vozu musí být motor ihned zastaven a vypnuto zapalování.

IV.
Chůze v garážích

Uživatelé bez vozidel jsou povinni používat pro vstup do objektu a odchod z objektu garáží vchodové dveře umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy a dále dvou schodišť spojujících jednotlivá podlaží umístěná v čele garážového objektu. Uživatelé mají za povinnost při vstupu a odchodu z objektu vstupní dveře řádně uzamknout. Chůze po rampách je nepřístupná.

V.
Vozidla ve stáních

1.      Vozidlo v garáži se umisťuje zpravidla tak, aby se pří vyjíždění nemuselo používat zpětného chodu (přední část vozidla obrácena směrem k uzavíracím vratům) s výjimkou těch garáži, kde je zajíždění do garáže couváním obtížnější.

2.      Garáž musí být uzamčena, a to ať je v něm vozidlo umístěno nebo je-li garáž prázdná.

3.      Všechny dveře i zavazadlový prostor garážovaného vozidla musí být uzamčeny. Osvětlení a zapalování vozidla musí být vypnuto.

4.      V garáži nelze umisťovat předměty, které nesouvisejí s provozem motorového vozidla.

5.      V garážích nesmějí být prováděny opravy vozidla, zejména opravy a seřizování elektrické instalace, palivového systému a motoru. Není zde dovoleno doplňovat pohonné hmoty, oleje a mazadla, vozidlo mýt a čistit. Je zde možno provést pouze běžnou technickou kontrolu před vyjetím vozidla, popř. další úkony, jež musí být učiněny před vyjetím vozidla, pokud jejich provádění není tímto ustanovením vyloučeno.

6.      Garáže nesmějí být využívány ke skladování zboží a materiálů určených ke komerčním účelům a ani v nich nesmí být provozována komerční činnost.

VI.
Požární, bezpečnostní a hygienická opatření

1.      V objektu garáží platí zákaz používání zvukových znamení.

2.      Mytí vozidla je v prostorách garáží zakázáno.

3.      V době od 22:00 do 6:00 hodin je omezen pobyt v objektu na nezbytnou dobu, nejdéle však na 30 minut.

4.      Uživatelé jsou povinni se seznámit s „Požárními poplachovými směrnicemi" které jsou vyvěšeny u vstupních dveří do garáží. Hlavní uzávěr požárního vodovodu se nachází vpravo od vstupu v 1. nadzemním podlaží.

5.      Uživatelé garáží nesmějí v případech, kdy to není nutné k odvrácení nebezpečí požáru nebo k uhašení ohně, používat hasebních zařízení a pomůcek, zejména hasicích přístrojů instalovaných v prostoru vnitřních nájezdových ramp.

6.      V prostorách garáží je přísně zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm včetně kouření. V prostorách garáží nesmí být používány přímotopné elektrické spotřebiče.

7.      V případě, že uživatel garáží způsobí v garážích, a to na samotném objektu garáží, jeho zařízení nebo garážovaných vozidlech jakoukoliv škodu, je povinen to ihned oznámit správci, který s ním sepíše zápis o škodě.

8.      Zjistí-li uživatel garáží, že jeho vozidlo bylo poškozeno, popř. zjistí-li stopy vloupání, je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ztížit vyšetření případu a ihned to oznámit policii a následně správci.

9.      Před vjezdem vozidla do garáží je žádoucí, aby uživatelé garáží odstranili z vozidla nánosy bláta, sněhu a ledu, které by mohlo nadměrně znečistit garáže.

10. Uživatelé garáží jsou povinni udržovat garáž v čistém stavu, zejména jsou povinni ihned odklidit nánosy spadlé z vozidla během stání.

11. Úklid společných prostorů zajišťuje správce dle potřeby, nejméně však 3x do roka.

12. Používání elektrického osvětlení garáží se doporučuje jen pro přiměřenou dobu, a to při příjezdu a odjezdu vozidla z garáží za tmy.

13. Zásuvky nelze používat k dobíjení akumulátorových baterií bez dohledu.

VII.
Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek
(jsou taxativně určena zákonem č.72/94 Sb. v plat .znění)

1.      Vlastník nebytového prostoru - garáže se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy a podle pravidel odsouhlasených shromážděním vlastníků. Náklady na spotřebu el. energie uvnitř garáže budou do provozních nákladů rozúčtovány na vrub vlastníka jednotky dle skutečně odebrané el. energie naměřené na podružných elektroměrech jednotlivých garáží. Zúčtování spotřebované el. energie se provádí v intervalu 1 kalendářního roku.

2.      Vlastník garáže je povinen odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají.

3.      Vlastník garáže nesmí provádět takové úpravy garáže, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních garáží. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem společenství.

4.      Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu celku, je vlastník garáže povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky.

5.      Zasahuje-li vlastník garáže do práv ostatních vlastníků nebytových prostor takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jejich výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej nebytového prostoru.

6.      Vlastníci nebytového prostoru jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu.

7.      K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky. Výši finančních prostředků si určí vlastníci jednotek zpravidla vždy na rok dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek správce po společném projednání věci.

8.      Při změně vlastníka garáže nahlásí původní vlastník tuto změnu správci objektu a současně též výboru společenství s uvedením osobních dat nového vlastníka (jméno, příjmení, rodné č. adresa).

VIII.
Závěrečná ustanovení

1.      Každý uživatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ani neoprávněnému majetkovému prospěchu na úkor jiných vlastníků nebytové prostor. Každý je povinen upozornit správce na hrozící škody i působit.

2.      Tento provozní řád je závaznou normou pro chování uživatelů všech nebytových prostor v garážovém objektu.

V Praze dne 5.listopadu 2006

Zpracoval: Stego Invest s.r.o.